متون عمومي

کلیه دانشجویان  درصورت موفقیت در آزمون های کلیه دروس دوره تحصیلی  ( جبرانی،اصلی، اضافی، اختیاری و ... مطابق لیست ارائه دروس )  می توانند تقاضای مدرک و یا گواهی خو را به آدرس ایمیل نمایندگی: payam.yamini@yahoo.com  ویا مستقیم به آدرس ایمیل خانم فلاحت دوست کارشناس امورفارغ التحصیلان: f_falahat@pnu.ac.ir ارسال نمایند:

 

لیست مدارک کارشناسی ارشد جهت فارغ التحصیلی

1.       تصویر پشت و روی کارت ملی

2.       تصویر تمام صفحات شناسنامه

3.       تصویر پشت و روی کارت معافیت یا پایان خدمت

4.       تصویر مدرک دوره کارشناسی

5.       ریزنمرات دوره کارشناسی

6.       چهار قطعه عکس پرسنلی 4×3

7.       تصویر ویزا و یا حکم ماموریت زمان ثبت نام در دانشگاه

8.       پرنمودن فرم ثبت نام

9.       واریز 12 هزارتومان برای صدور گواهی موقت(بعد از قبولی در آزمون جامع)

10.     واریز 15 هزارتومان برای صدور دانشنامه (بعد از قبولی در آزمون جامع)

11.     تسویه حساب نمایندگی آقای دکتریمینی.

12.     تحویل کارت دانشجویی(بعدازقبولی در آزمون جامع)

13.     بند 9 و 10 به شماره حساب 2178609001007 بانک ملی شعبه بنفشه قابل واریز در کلیه شعب

 

لیست مدارک دوره کارشناسی و کاردانی جهت فارغ التحصیلی

1.       تصویر پشت و روی کارت ملی

2.       تصویر تمام صفحات شناسنامه

3.       تصویر دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی

4.       اقدام برای تاییدیه دیپلم نظام قدیم و یا پیش دانشگاهی از طریق اداره پست

5.       چهار قطعه عکس پرسنلی 4×3

6.       تصویر ویزا و یا حکم ماموریت زمان ثبت نام در دانشگاه

7.       پرنمودن فرم ثبت نام (پیوست)

8.       واریز 12 هزارتومان برای صدور گواهی موقت ( بعد از قبولی در آزمون جامع)

9.       واریز 15 هزارتومان برای صدور دانشنامه ( بعد از قبولی در آزمون جامع)

10.     تسویه حساب نمایندگی آقای دکتر یمینی .

11.     تحویل کارت دانشجویی ( بعد از قبولی در آزمون جامع)

12.     بند 8 و 9 به شماره حساب 2178609001007 بانک ملی شعبه بنفشه قابل واریز در کلیه شعب

 توجه: دانشجویان موظف می باشند  در طی دوره تحصیلی تا قبل از شرکت در آزمون جامع جهت بررسی و تکمیل پرونده با ایمیل کارشناس مربوطه خانم فلاحت دوست تماس ( f_falahat@pnu.ac.ir ) حاصل نمایند.