متون عمومي

دانشجویان  پس از پذیرش و گذرانیدن واحد های درسی خود؛ میتوانند در خواست گواهی اشتغال به تحصیل خود را از طریق ایمیل نمایندگی ارسال نمایند.

لازم به ذکراست درخواست فقط به صورت کتبی و از طریق ایمیل امکان پذیر میباشد.

Payam.yamini@yahoo.com