متون عمومي

دانشجو پس از دریافت شماره داوطلبی و پذیرش میتواند تقاضای کارت دانشجوی  نماید.

مراحل درخواست:

1.       ارسال تقاضا وعکس پرسنلی به آدرس ایمیل نمایندگی:

payam.yamini@yahoo.com

2.       ضمنا حجم عکس ارسالی با ید زیر 250 کیلو باشد.