متون عمومي

تقویم آموزشی در واحد دانشگاه پیام نور – ارمنستان همان تقویم آموزشی در ایران می باشد. زمان و ساعت نیز مطابق با ایران در همان ساعت (راس ساعت در ایران) در ارمنستان برگزار میگردد.

لازم به ذکر است ساعت ارمنستان درترم اول سال تحصیلی (دی ماه )یک ساعت و نیم از ایران جلوتر میباشد(برای مثال چنانچه ساعت و زمان امتحان شما در برنامه 8 صبح به وقت ایران است دانشجو باید ساعت 9.30 به وقت ارمنستان سرجلسه امتحان حضور داشته باشید).


و در ترم دوم (خرداد)ساعت در کشور ارمنستان سی دقیقه از ایران جلوتر میباشد.(برای مثال چنانچه ساعت و زمان امتحان شما در برنامه 8 صبح به وقت ایران است دانشجو باید ساعت 8.30 به وقت ارمنستان سرجلسه امتحان  حضور داشته باشید).